Αρχείο κατηγορίας Ειδήσεις

Τα άρθρα αυτής της κατηγορίας περιέχουν ειδήσεις και νέα.

Η Επανασταση κηρυχθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 1821

Η σημερινή συνέχεια έπρεπε να είναι «Χερσαίες δυνάμεις του κατακτητή), αλλά λόγω επικαιρότητας προτάσσομεν το παρακάτω. Η Φιλική Εταιρεία είχε ανακηρύξει αρχηγόν της Επαναστάσεως τον Πρίγκιπα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και αξιωματικόν του Ρωσικού στρατού, Αλέξανδρον Υψηλάντην.  Είχε εγκρίνει τον σχεδιασμόν  της Επαναστάσεως και  για τον λόγον αυτόν επεχείρησε την κάθοδον προς την Ελλάδα. Μαζί του ήταν και τα αδέλφια του Γεώργιος και Νικόλαος. Ο Δημήτριος είχε αναχωρήσει για  Πελοπόννησον. Ο Αλέξανδρος στις 22 Φεβρουαρίου  έφυγε από  την Ρωσία και διασχίζοντας τον ποταμόν Προύθον βρέθηκε στην Μολδαβίαν και κατέληξε στο Ιάσιον με το ιππικόν του και τους άνδρες που τον συνώδευαν, το οποίον ήταν η πρωτεύουσα της ομωνύμου Ηγεμονίας. Η άλλη ηγεμονία ήταν της Βλαχίας με πρωτεύουσα το Βουκουρέστι. Ηγεμονίες ήταν περιοχές ημιαυτόνομες ο δε ηγεμόνας ήταν εκπρόσωπος του σουλτάνου, διοριζόμενος από αυτόν. Στις παραδουνάβιες Ηγεμονίες δεν υπήρχε τουρκικός στρατός συμφώνως με την Συνθήκη του Βουκουρεστίου η οποία υπεγράφη στις 12 Μαΐου 1812, μετά τον Γ΄ Ρωσοτουρκικόν πόλεμον, πλην ελαχίστων για την τήρηση της τάξεως. Στις Ηγεμονίες υπήρχαν και Έλληνες  Αρχηγοί. Ήταν οικονομικώς ανθούσες περιοχές πλούσιες από το εμπόριον και άλλες δραστηριότητες. Το Ελληνικόν στοιχείον ήταν πολυπληθέστατον. Στην Μολδαβίαν Ηγεμόνας την περίοδον αυτήν ήταν ο Μιχαήλ Σούτσος, γνωστός με το όνομα Μιχαήλ Βόδας.

Το άκουσμα της καθόδου του Υψηλάντου δημιούργησε μέγαν ενθουσιασμόν  στο πλήθος, το οποίον πίστευε ότι ήλθε η ώρα της αποτινάξεως του βάρβαρου ζυγού.

Το ξεκίνημα του Υψηλάντου συναντούσε πολλές δυσκολίες, οικονομικές, στρατός κλπ. Ο Σούτσος διέθεσε την φρουράν του στον Υψηλάντην όσον ευρίσκετο στο Ιάσιον. Εν τω μεταξύ προσήρχοντο  για να καταταγούν στον στρατόν άφθονοι εθελοντές από διάφορες πόλεις. Πρώτη προσήλθε η  στρατιωτική ομάδα από Αρβανίτες  (Αρβανίτες εκαλούντο σύμμικτοι,   Έλληνες, Σέρβοι, Βούλγαροι,  όπως αναφέρει στην Ιστορίαν του ο Σπυρίδων Τρικούπης, ποριζόμενοι τα προς το ζην δι’ οπλοφορίας ή δια μισθώσεως προσόντων), καθώς επίσης και οι Έλληνες σπουδαστές από την ευρύτερην περιοχήν και απλοί πολίτες από Οδησσόν  και άλλες πόλεις της Ευρώπης. Οι πρόκριτοι της Βλαχίας δηλαδή  πλούσιοι έμποροι  ή  από άλλην αιτίαν δεν φάνηκαν πρόθυμοι όλοι να υποστηρίξουν τον Υψηλάντην.  Παρ’ όλα αυτά ο Υψηλάντης συνέχισε τον σκοπόν του.  Στις 22 Φεβρουαρίου στην κεντρικήν πλατείαν Ιασίου, ύψωσε την Σημαίαν της Επαναστάσεως και κήρυξε τον Αγώνα κατά του κατακτητή. Η ημερομηνία αυτή θεωρείται ότι είναι η αρχή της Επαναστάσεως  και όχι η 25 Μαρτίου. Τούτο δε διότι προεκηρύχθη από τον Αρχηγόν της Επαναστάσεως  και όχι από μεμονωμένους οπλαρχηγούς.( Βλ. Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως, Εκδοτικής Αθηνών και  Σαράντου Καργάκου). Ο ενθουσιασμός των παρισταμένων  ήταν μέγας. Στις 26  Φεβρουαρίου, στον Ιερόν Ναόν Αγίας Τριάδος έγινε από τον Μητροπολίτην Ιασίου Βενιαμίν λειτουργία και καθαγιασμός  του λαβάρου και της Επαναστάσεως,

Η γνωστοποίηση της καθόδου του Υψηλάντου έδωσε δύναμη σε Ελληνικές στρατιωτικές ομάδες να επιτεθούν κατά του εχθρού. Έτσι έγινε η πρώτη μάχη στο Γαλάτσι της Βλαχίας  με αρχηγόν τον Βασίλειον Καραβιώτην και κατέληξε σε νίκη των Ελλήνων, σκοτώθηκαν  όμως  ο Σημαιοφόρος Δούκας και ο  Σπύρος Παριανός, τους οποίους μερικοί  θεωρούν τα πρώτα θύματα του Αγώνα. Δεν είναι ωστόσον   καθ’ ημάς δίκαιον γιατί  αγνοούνται   οι εκατοντάδες  Κλέφτες και Αρματωλοί που χάθηκαν στις πολύχρονες μάχες κατά του δυνάστη.  Η νίκη  ανεπτέρωσε τους Έλληνες,  τους εγέμισε ενθουσιασμόν,  υπερηφάνειαν και αυτοπεποίθηση, πλην όμως αρκετοί  ήσαν αυτοί   που φοβήθηκαν την αντεκδίκηση του τυράννου.    

Ο Υψηλάντης θέλοντας να  καθησυχάσει  τους φόβους των κατοίκων, εξέδωσε στις 23 Φεβρουαρίου  εγκύκλιον  και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «άπασα η Γραικία  ύψωσε τας σημαίας  ζητούσα την ελευθερίαν της».  Στις 24 Φεβρουαρίου  εξέδωσε άλλην εγκύκλιον  με τον  περίφημον  τίτλον

 «ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ» και καλούσε τους Έλληνες σε απελευθερωτικήν Επανάσταση. Μερικά αποσπάσματα.

«Η ώρα ήλθε ώ άνδρες Έλληνες! Προ πολλού οι λαοί  της Ευρώπης πολεμούντες υπέρ   των ιδίων δικαιωμάτων και της ελευθερίας αυτών, μας επροκάλουν εις μίμησιν αυτοί καίτοι  οποσούν ελεύθεροι επροσπάθησαν όλαις δυνάμεσι να αυξήσουσι την ελευθερίαν και δι’ αυτής πάσαν ευδαιμονίαν. Οι φωτισμένοι της Ευρώπης ενασχοληθέντες εις την αποκατάστασιν  της ιδίας ευδαιμονίας και πλήρεις ευγνωμοσύνης δια τας προς αυτούς των προπατόρων μας ευεργεσίας, επιθυμούσι την ελευθερίαν της Ελλάδος. Ημείς φαινόμενοι άξιοι της προπατορικής αρετής είμεθα ευέλπιδες να επιτύχομεν την υπεράσπισιν αυτών να βοηθήσουν. Πολλοί εκ τούτων φιλελεύθεροι θέλουσιν έλθει δια να συναγωνισθούν με ημάς. Κινηθείτε  ω φίλοι και θέλετε  ιδείν μίαν κραταιάν  δύναμιν να υπερασπισθεί τα δίκαιά μας. Ποιος λοιπόν εμποδίζει τους ανδρικούς σας βραχίονες;  Ο άνανδρος εχθρός μας είναι ασθενής και αδύνατος.  Οι στρατηγοί μας έμπειροι και όλοι οι ομογενείς  μας γέμουσι ενθουσιασμού. Ενωθείτε λοιπόν ω Ανδρείοι και μεγαλόψυχοι Έλληνες! Ας σχηματισθώσι φάλαγγές εθνικαί. Ας σχηματισθώσι πατριωτικαί λεγεώνες και  θέλετε ιδείν τους παλαιούς εκείνους κολοσσούς του δεσποτισμού, να πίπτωσιν εξ ιδίων απέναντι των θριαμβευτικών  μας Σημαιών! Ας καλέσομεν λοιπόν  εκ νέου, ω Ανδρείοι και μεγαλόψυχοι ΄Ελληνες, την ελευθερίαν εις την κλασσικήν γην της Ελλάδος. Ποία Ελληνική ψυχή θέλει αδιαφορήσει;

Εις τα όπλα λοιπόν φίλοι η Πατρίς μας προσκαλεί.

Εις το Γενικόν Στρατόπεδον Ιασίου

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

Οι δυσκολίες δεν  επέτρεψαν στον Υψηλάντην να οργανώσει αξιόμαχον στρατόν όπως τον ήθελε.  Υπήρχαν ικανά στελέχη αλλά, όχι  επαρκή. Τα οικονομικά δεν παρουσίασαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.  Οι πρόκριτοι των Ηγεμονιών δεν στάθηκαν στο πλευρόν του θετικοί,  αλλά μάλλον αδιάφοροι έως  αρνητικοί.

Από το Ιάσιον ξεκίνησε προς την Βλαχίαν έχοντας συγκεντρώσει στρατόν 2.000 ανδρών. Δόθησαν διάφορες μάχες. Η μάχη στο Δραγατσάνι 7 Ιουνίου ήταν καταστροφική και σ’ αυτήν χάθηκε και ο Ιερός Λόχος, σώμα που απηρτίζετο κυρίως από σπουδαστές. Οι κυνηγηθέντες μετά την μάχη στο Δραγατσάνι θέλησαν να φύγουν προς την Αυστρίαν για να σωθούν από τον δυνάστην αλλά εκείνη έκλεισε τα σύνορα και όλοι βάδισαν προς το Σκουλένι ορεινόν χωριό της Μολδαβίας  κοντά στον Προύθον ποταμόν όπου δόθηκε σκληρή μάχη εναντίον του κατακτητή και ήταν καταστροφική για τους Έλληνες. Αποφασιστική ήταν  η μάχη στην Μονήν Σέκου  στις 8 Σεπτεμβρίου , όπου αμύνετο ο Γεωργάκης Ολύμπιος και ιδών το αδύνατον διασώσεως έβαλε φωτιά στην πυριτιδαποθήκην. Είναι το πρώτον ολοκαύτωμα της Επαναστάσεως!

Εδώ δυστυχώς τελείωσε η Επανάσταση στις Ηγεμονίες, όπου χάθηκαν πανάξιοι οπλαρχηγοί,   ο δε  Υψηλάντης βαδίζοντας προς Τεργέστην για να συνεχίσει τον Αγώνα στην Πελοπόννησον  συνελήφθη από αυστριακές αρχές φυλακίσθη  για επτά έτη μέχρι τον Νοέμβριον  του 1827.  Απεφυλακίσθη  και σε δύο μήνες απεβίωσε στην Βιέννην εν μέσω  βαθυτάτης πενίας!!! Στην Αυστρίαν επετράπη η είσοδος του Υψηλάντη με σκοπόν να αποσταλεί στην Αμερικήν όπως είχαν αποφασίσει μυστικώς στην σύσκεψη της Λουμπλιάνας  ο Ρώσος και ο Αυστριακός αυτοκράτωρ!

Το κίνημα απέτυχε κυρίως  επειδή ο Αυτοκράτωρ της Ρωσίας Αλέξανδρος ο Α΄ επέτρεψε στον τουρκικόν στρατόν να εισέλθει στις Ηγεμονίες!! Ευρίσκετο το διάστημα εκείνον σε σύσκεψη της Ιεράς Συμμαχίας στην Λουμπλιάναν και πρέπει να συμπεράνομεν ότι ο Μέτερνιχ και οι λοιποί τον επίεσαν για την πράξη αυτήν. Η εύνοια των ισχυρών προς τους οθωμανούς  από τότε μέχρι σήμερα διατηρείται αμείωτος! και φαίνεται σαν ισχυρή ενώ είναι αδύνατη και άτολμη. Αν δεν επετρέπετο τουρκικά στρατεύματα να εισέλθουν στις Ηγεμονίες και αν ο Τσάρος βοηθούσε όπως ήλπιζε και διέδιδε ο Υψηλάντης (λάθος εκτίμηση  έκαμε) συντόμως η οθωμανική αυτοκρατορία θα είχε εκδιωχθεί.  Και η Αυστριακή Αυτοκρατορία τεράστια σε έκταση εκείνην την περίοδον υπεστήριζε με φανατισμόν την οθωμανικήν ακεραιότητα!!! Έλληνα πόσον σε εμπαίζουν  πάντα οι πάντες!!!

Η Επανάσταση του Υψηλάντου στις Ηγεμονίες ήταν το έναυσμα,  το προοίμιον και ο προπομπός της Επαναστάσεως του 1821 και η 22α Φεβρουαρίου η ημέρα της επισήμου ενάρξεως. Πως θα την προβάλει  η  «Επιτροπή ‘21»;;

21 Φεβρουαρίου 2021

Μιχαήλ Στρατουδάκης

Ανασχηματισμος αναβαθμισεων!!!

Χωρίς καμμίαν ουσιαστικήν σπουδαιότητα έγινε ο ανασχηματισμός της Κυβερνήσεως. Έφυγαν μερικοί, ανεβαθμίσθησαν άλλοι και εισήχθησαν άλλοι μη αιρετοί!! Γιατί έγινε αυτό;  Ορισμένοι υφυπουργοί ανεβαθμίσθησαν σε αναπληρωτές Υπουργούς! Τι σημαίνει αυτό; Απολύτως τίποτε. Στο υπουργείον προϊσταται ο Υπουργός. Εκείνος έχει όλην την ευθύνην και δίδει τις δέουσες εντολές στους Γενικούς Διευθυντές και έτσι προχωρά η εργασία.  Όταν υπάρχουν αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί, ο υπουργός δεν κάνει τίποτε σε γενικές γραμμές, αλλά έχει το οφίτσιο. Έτσι του δίδεται η ευκαιρία να παρουσιάζεται στις τηλεοράσεις και τα Ραδιόφωνα και να λέει συνεχώς διάφορα πολλά των οποίων δεν τα εννοεί ο ακροατής. Προσωπική μου άποψη είναι  ότι κανείς Βουλευτής δεν έπρεπε να είναι μόνιμος κάτοικος τηλεοράσεων οι δεν Υπουργοί όταν έχουν κάτι για ανακοίνωση να καλούν στο γραφείον τους τους πολιτικούς συντάκτες αντί να περιφέρονται στα κανάλια. Δεν είναι ολίγον τι υποτιμητικόν ο υπουργός, ο κορυφαίος Δημόσιος Λειτουργός  να μεταβαίνει επιλεκτικώς  στον σταθμόν  -Χ-  που εργάζεται ένας δημοσιογράφος, αντί να συμβεί το αντίθετον; Και όταν πηγαίνει σε έναν σταθμόν ενημερώνωνται ελάχιστοι  ακροατές, ενώ όταν οι δημοσιογράφοι πάνε στο υπουργικόν γραφείον ενημερώνεται σχεδόν όλη η Ελλάδα. Πως δεν το  προέβλεψαν αυτό οι κατά περίπτωση υπουργοί;;;

Στο προκείμενον . Οι αλλαγές τι νόημα είχαν; Δεν ήταν καλοί υπουργοί ο  Βρούτσης και ο Θεοδωρικάκος; Να ζητήσει τις παραιτήσεις τους και να τους αντικαταστήσει με άλλους. Γιατί έγινε αναταραχή σ’ όλο το  Υπουργικόν Συμβούλιον; Κάθε νέος Υπουργός, δεν έχει γνώση του υπουργείου που αναλαμβάνει παρά σε ποσοστόν 5%-25 %!! Αν έχει ζήλον  και δεν μετακινηθεί  με ανασχηματισμό μπορεί να το αυξήσει στο 50%!! Αν μετακινείται συνεχώς σαν το διωκόμενον υπό του ανέμου κύμα τι θα προσφέρει στο υπουργείον; 

Ακούσαμεν νέους κλάδους υφυπουργών π.χ. κλάδος πλοίων (υπάρχει κλάδος λέμβων;), υφυπουργός εργασίας στο Υπουργείον Μεταναστεύσεως. Τι σημαίνει αυτό; Φροντίδα για επαγγελματικήν αποκατάσταση όσων έρχονται στην χώραν μας από 90 άλλα κράτη σε βάρος των Ελλήνων ανέργων;;;

Ακούσαμεν από τους παρουσιαστές του ανασχηματισμού ότι  «ο κεντρικός κορμός της Κυβερνήσεως δεν άλλαξε»!!! Που τον βρήκατε το όρον «κεντρικός κορμός»;;; Η κυβέρνηση είναι μία και τα μέλη της ισόβαθμα και ισόκυρα. Το γνωρίζετε αυτό κύριοι ενημερωτές; Το αυτό ισχύει και για τους τριακοσίους της Βουλής. Τους εψήφισεν ο Λαός για να φροντίζουν για αυτόν. Τι κάνουν;;

Ακούσαμεν για κάποιον μέλος της Κυβερνήσεως ότι  έχει διαφοροποιήσεις στον ερωτικον τομέα. Τι ενδιαφέρει τον Έλληνα αυτό;

Γενικώς από τον ανασχηματισμόν δεν προέκυψεν κάτι ουσιώδες. Μάλλον ικανοποιήσεις οικείων!  Αυτά δεν ενδιαφέρουν τον ΄Ελληνα ο οποίος μαστίζεται αγρίως και ζητά επιμόνως από τους πολιτευτές του εργασίαν γιατί δεινοπαθεί!! Η ανατροπή στον τομέα αυτόν, θα  είναι η πραγματική  και επιδιωκομένη αναβάθμιση!!

Μιχαήλ Στρατουδάκης

Η φραγκοσυκια στη μαγειρικη για θεσπεσια φαγητα

Γνωρίζομεν, όχι δυστυχώς  όλοι, τα  πολλαπλά και θαυματουργά ευεργετήματα, που παρέχουν στον ανθρώπινον οργανισμόν οι καρποί της Φραγκοσυκιάς, τα περίφημα φραγκόσυκα. Προσφέρουν προληπτικές και θεραπευτικές ιδιότητες. Τούτο έχει αποδειχθεί μέσω της Λαϊκής Θεραπευτικής του Μεξικού και των γύρω χωρών επί 800 έτη, αλλά και έχει διαβεβαιωθεί επιστημονικώς για ορισμένες ασθένειες από μελέτες τεσσάρων Πανεπιστήμιων επί τριάντα (30) έτη.

Οι καρποί έχουν σπουδαία θρεπτικά συστατικά, όπως Θερμίδες, Λίπος (Γ), Χοληστερόλη (ΧΓ), Υδατάνθρακες (Γ), Διαιτητικές Ίνες (Γ),  Πρωτεΐνη (Γ), Μεταλλικά Στοιχεία, Βιταμίνες.

Η φραγκοσυκιά χρησιμοποιήθηκε για πρώτην φορά από τους γηγενείς αγρότες για κατάπλασμα προς θεραπείαν φλεγμονωδών αποστημάτων, για την διόγκωση του σπληνός, την ελονοσίαν,  τους μώλωπες,  την περιποίηση των τραυμάτων, για τον διαβήτην, για πόνους στα αυτιά, τους οδόντες, ρευματικούς κλπ. Τόσα χρόνια πριν, όταν η ιατρική επιστήμη ήταν περιορισμένη, οι αγρότες  είχαν την λύση και την θεραπείαν!!

Εκτός αυτών όμως την  χρησιμοποιούσαν και ως τροφήν, με υποτυπώδεις ποικιλίες.

Προσωπικώς αξιοποιήσαμεν αυτήν την ιδιότητα του «φύλλου» της φραγκοσυκιάς και προέβημεν σε πειράματα στην μαγερικήν. Τα αποτελέσματα υπέρ θαυμαστά. Έχομεν κατασκευάσει δεκάδες συνταγές για φαγητά, για σαλάτες,  για σάλτσες, για πιλάφι, για σούπες, για γλυκά, για ποτά, για  μαρμελάδες και άλλα πολλά.

Στο βιβλίον μας «Τα Φραγκόσυκα» υπάρχουν περίπου 80 συνταγές απ’ όσα προηγουμένως ανεφέραμεν, ενώ στο υπό έκδοση  με τίτλον  «Η Ελληνική Μαγειρική» παραθέτομεν περισσότερες από 250 συνταγές και αποδεικνύομεν, ότι η Μαγειρική των Αρχαίων Ελλήνων, γιατί αυτήν εφαρμόζομεν,  σώζει ζωές και χαρίζει εδεσματικά γεύματα. Η αποφυγή των συγχρόνων βιομηχανοποιημένων τροφών, αποτελεί αμφίστομον ρομφαίαν για τον ανθρώπινον οργανισμόν. Παραθέτομεν ένα φαγητόν με «φύλλα»  φραγκοσυκιάς

«Αγροτική»

(Κρέας και «φύλλα» φραγκοσυκιάς)

Υλικά

 • «Φύλλα» φραγκοσυκιάς, διακόσια (200) γραμμάρια
 • Κρέας, τετρακόσια (400) γραμμάρια
 • Αρακάς, ογδόντα (80) γραμμάρια
 • Τεύτλα, πέντε (5) τεμάχια
 • Πιπεριά, μία (1) πράσινη
 • Κρεμμύδια, ένα (1)
 • Κάπαρη, ένα (1) φλυτζάνι του καφέ
 • Σέλινον, δύο (2) κλωνάρια μικρού μήκους
 • Ελαιόλαδον, ογδόντα (80) γραμμάρια
 • Λεμόνι, ένα (1) τον χυμόν
 • Αλάτι

Εκτέλεση

Βράζομεν το κρέας της επιλογής μας, ένα ή δύο είδη, τόσον όσον να βγάλομεν τον αφρόν τελείως. Χύνομεν το νερόν και βάζομεν νέον ζεστόν μικρή ποσότητα, και τοποθετούμεν όλα τα υπόλοιπα μέσα στην χύτραν, τα «φύλλα» φραγκοσυκιάς προβρασμένα, είναι κομμένα σε μικρά κυβάκια, τα τεύτλα και  η πιπεριά σε ροδέλες, τον αρακάν, το κρεμμύδι ψιλοκομένον, το σέλινον και αυτό ψιλοκομμένον, το λάδι και το αλάτι. Τα προσέχομεν στο βράσιμον, ώστε το νερόν να απορροφάται χωρίς να πλεονάζει και αν χρειασθεί προσθέτομεν  βραστόν πάντα σε ολίγην ποσότητα. Μέχρι το τελικόν βράσιμον πρέπει να έχουν απορροφηθεί σε μεγάλη ποσότητα τα υγρά όλα.  Ακολούθως τα βάζομεν σε πιάτον σαλάτας ρίχνοντας το λεμόνι και την κάπαρην.

Δοσολογία τριών (3) ατόμων.

Στις συνταγές έχομεν δώσει ονόματα Ελληνικά και αποφύγαμεν την δουλικήν ξενομανίαν, η οποία δυστυχώς στον  χώρον της μαγειρικής έχει εκτοπίσει, πλήρως την Ελληνικήν Γλώσσαν!

Φαγητά με βάση «φύλλα» φραγκοσυκιάς είναι και εδεσματικά, αλλά και πολλαπλώς ωφέλημα στον οργανισμόν. Χαρακτηριστική είναι η παρατήρησή μας. Αν στην περίοδον της κατοχής και της θανατηφόρου πείνας οι άνθρωποι γνώριζαν ότι τρώγονται τα «φύλλα» φραγκοσυκιάς, δεν θα είχε πεθάνει κανείς!! Το σημειώνομεν αυτό με έμφαση για να κινήσομεν το ενδιαφέρον του κοινού προς συνεχή χρήση φαγητών εκ φραγκοσυκιάς.

Καλή σας όρεξη και αν δυσκολευτείτε στην παρασκευήν είμαι στην διάθεσή σας στο τηλ.  6944 710937

                                                  Μιχαήλ Στρατουδάκης

Τρωτε τουλαχιστο 10 φραγκοσυκα την ημερα!!

Γενικά

Φραγκόσυκο. Το θαυματουργό καλοκαιρινό  φρούτο το οποίον εξακολουθεί να είναι άγνωστο στο μέγιστο μέρος του Ελληνικού πληθυσμού, αλλά και περιθωριοποιημένο. Μέχρι και την δεκαετία  του 1960 στους τόπους όπου φύεται. οι καρποί του   ήταν περιζήτητοι  για την θαυμασία γεύση, γλυκύτητα και δροσιά τους.  Μετά ταύτα εγκατελείφθησαν πλην λίαν ελαχίστων εξαιρέσεων. Για τις ευεργετικές προσφορές τους στον άνθρωπον κανείς δεν γνώριζε. Τους χρόνους πριν το 1960  εκτός  από τροφήν των ανθρώπων οι καρποί, χρησιμοποιούσαν και τους φλοιούς για τροφή ζώων.  Τα πάντα όμως χάθηκαν με την πάσης μορφής αστικοποίηση της ζωής πάντων και της κυριαρχίας των βιομηχανικών ή εισαγομένων.

Από την απόλυτην εγκατάλειψη βγάλαμεν τα φραγκόσυκα το 2007 με την έκδοση του βιβλίου μας «Τα Φραγκόσυκα». Πολλοί  βοηθήθηκαν  και τα χρησιμοποίησαν ως πηγήν  εσόδων, άλλοι στον πρωτογενή τομέα και άλλοι στον δευτερογενή. Η προσπάθεια συνεχίζεται παρά τα μεγάλα εμπόδια  που συναντούν  οι καλλιεργητές από την βαθείαν άγνοιαν που έχει το καταναλωτικόν κοινόν για αυτά. Ένοχον είναι και το Υπουργείον Γεωργικής Αναπτύξεως, καθότι δεν μερίμνησε για την ενημέρωση του κοινού περί του θαυματουργού  αυτού  φυτού.

Θεραπευτικές ιδιότητες

Τα φραγκόσυκα είναι  ένα όπλον υπέρ του οργανισμού και προσφέρει προληπτικές  και θεραπευτικές ιδιότητες σε κορυφαίον βαθμόν. Πρόκειται για καρπούς με θαυματουργές  ικανότητες. Αυτό δεν είναι ούτε σχήμα λόγου, ούτε υπερβολή αλλά η ωμή πραγματικότητα η οποία είναι παντελώς άγνωστη στους Έλληνες. Ας δώσομεν μερικά παραδείγματα.

Σακχαρώδης Διαβήτης

Η συμβολή των φραγκόσυκων στην μείωση της γλυκόζης είναι φανταστική. ΄Έχομεν αναρίθμητες περιπτώσεις εμπειρικής θεραπευτικής από τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής

Αν εξαιρέσομε όμως τις εμπειρικές παρατηρήσεις και διαβεβαιώσεις στις χώρες αυτές, όπου οι κάτοικοι καταναλίσκουν φραγκόσυκα και «φύλλα» ως υπογλυκαιμικόν μέσον, δηλαδή όταν η γλυκόζη ευρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, οι επιστημονικές έρευνες μελέτησαν και επιβεβαίωσαν πλήρως τις πρακτικές αυτές χρήσεις. Στην ανάγκη πραγματοποιήσεως επιστημονικών ερευνών, ωθήθησαν οι μελετητές, από την σταθερή προτίμηση, των τοπικών κοινωνιών όλου του Μεξικού στην φραγκοσυκιά, ως τροφής, αλλά και ως φυτού κατά των συμπτωμάτων του διαβήτη. Τα «φύλλα» της φραγκοσυκιάς ενδείκνυνται για την αντιδιαβητική θεραπεία. Γενικώς οι επιστημονικές έρευνες ανελήφθησαν από τέσσερα Πανεπιστήμια. Μεξικού, Αριζόνας, Τέξας και Ισραήλ. Ταύτα εκινήθησαν  μόνα τους, χωρίς κοινήν συνεργασίαν. Επί τριάντα χρόνια ανακοίνωναν τις παρατηρήσεις τους σε επιστημονικά περιοδικά. Το γενικόν συμπέρασμα το οποίον προέκυψε από τις χιλιάδες μελέτες ήταν ότι τα φραγκόσυκα μειώνουν την γλυκόζη και θεραπεύουν τον Σακχαρώδη Διαβήτη.

Χοληστερίνη, Ενίσχυση του ανοσοποιητικού

Από τις αυτές τριακονταετείς  Πανεπιστημιακές  μελέτες και έρευνες απεδείχθη επίσης περιτράνως ότι τα φραγκόσυκα περιορίζουν αισθητώς την χοληστερίνη στο αίμα και την διατηρούν σε σταθερά και ασφαλή επίπεδα. Η μείωση είναι απροσδόκητη και προκαλεί την απόλυτη ικανοποίηση των ασθενών. Η καταπολέμηση της χοληστερίνης  οφείλεται στην πηκτίνη, η οποία είναι  βασικόν βιολογικόν στοιχείον  του φραγκόσυκου. Παρ΄ όλον που η πηκτίνη περιέχεται  σε πολλά φρούτα και λαχανικά, εν τούτοις θεωρείται πως αυτή του φραγκόσυκου είναι πολύ ισχυρή από τις άλλες πηγές. κάτι που έχει στρέψει την προσοχήν των επιστημόνων σε εκτεταμένες έρευνες για την προστασίαν της υγείας με το φραγκόσυκο. Το ανοσοποιητικό σύστημα δυναμώνει σε μέγιστο βαθμό. Αυτό οφείλεται στο πλήθος βιταμινών  που περιέχουν τα φραγκόσυκα και στην μεγάλην περιεκτικότητα σ’ αυτά. Την περίοδον αυτήν της πανδημίας, ο ανθρώπινος οργανισμός έχει  ανάγκην ένα ισχυρόν ανοσοποιητικόν .σύστημα. Γι αυτό τρώτε άφθονα φραγκόσυκα.

Καρδία, καρκίνος

Τα οφέλη της φραγκοσυκιάς για την καρδίαν οφείλονται στην ουσίαν κακτίνη, η προσφορά της οποίας είναι κολοσσιαία για τον ανθρώπινον οργανισμόν. Η κακτίνη περιέχει και την ανχαλίνην η οποία έχει σπουδαίες καρδιοτονωτικές ιδιότητες. Πρόκειται για αλκαλοειδές  το οποίον ανεκαλύφθη προ 200 ετών.

Το σύνολον του πλήθους των βιταμινών και μετάλλων που υπάρχουν στα φραγκόσυκα δίνει πανίσχυρα όπλα  στον οργανισμόν όχι  μόνον να αμύνεται κατά του καρκίνου αλλά να μάχεται αυτόν. Τα θετικά αποτελέσματα είναι άφθονα.

Άλλες ασθένειες

Φυτόν και καρπός φραγκοσυκιάς έχουν ευργετικές προληπτικές και θεραπευτικές ιδιότητες κατά δεκάδων ασθενειών μεταξύ των οποίων.

 • Κατά  της υπερτροφίας του προστάτου
 • Κατά πνευμονικών παθήσεων
 • Κατά τυμπανισμού
 • Κατά φλεβίτιδος
 • Κατά διουρητικής δυσκολίας ως καθαρτικά των νεφρών
 • Κατά της μέθης

Είναι άκρως χωνευτικά  και λοιπά άλλα.

Αντιπυρικό

Η φραγκοσυκιά είναι σημαντικό αντιπυρικό μέσον. Δυστυχώς το Ελληνικό Κράτος δεν κάνει χρήση αυτής και οι πυρκαγιές κατακαίνε τα δάση μας κάθε χρόνο. Γι αυτήν την σημαντικήν προσφορά  σε άλλον σημείωμα.

                                        Μιχαήλ Στρατουδάκης

Εδοθησαν οδηγιες περι γενετησιου ομιλιας;

Δεν έμεινε θέμα στο οποίον οι υπεύθυνοι να μη ασχολήθησαν και να ενημερώνουν το κοινόν πως θα συμπεριφέρεται και λίαν καλώς έπραξαν. Και κατά την διάρκειαν των περιοριστικών μέτρων και μετά κατά την σταδιακήν άρση αυτών. ‘Όταν επεβληθησαν οι περιορισμοί, είχαμεν καθημερινήν ενημέρωση τι να πράξομεν και τι να αποφεύγομεν. Τα απαγορευμένα συνοδευόταν και με πρόστιμα. Οι Τηλεοράσεις  ησχολούντο μονίμως με το αντικείμενον αυτό.

Από χθες με την προβλεπομένην άρση των περιορισμών οι επαναλήψεις περί του πράττειν και μη πράττειν είναι ατέρμονες.

Μέσα στον καταιγισμόν των ενημερώσεων δεν ακούσαμεν, ή καλύτερα δεν άκουσα εγώ, γιατί ίσως και να έγινε, αναφορά στον τρόπον λειτουργίας της γενετησίου ομιλίας κατά τις ημέρες του εγκλεισμού μεταξύ των συζύγων. Η μη κόπωση και η συνεχής παραμονή οίκοι, ευνοούσαν αυτήν την πράξη. Όμως κανείς δεν γνώριζε αν έπρεπε  να προβεί σ’ αυτήν, αν κινδύνευε  να μολυνθεί,  και τι τρόπον να χρησιμοποιήσει για προφύλαξη, ώστε να λάβει χώραν ασφαλώς. Αν υπήρχεν κίνδυνος και η απόσταση έπρεπε να τηρείται καλόν θα ήταν να γνωστοποιηθεί από την πολυμελή Ειδικήν Επιτροπήν. Εν εναντία περιπτώσει πάλιν έπρεπε να γίνει ανάλογη ενημέρωση.

Η αναφορά αυτή δεν είναι αστείον, ή ειρωνεία ή κάτι άσχετον με την πραγματικότητα. Είναι άκρως σοβαρή  και επιστημονική και από την πλευράν αυτήν την θίγομεν. Ως οργανικήν ανάγκην και ως σωματική λειτουργία η οποία δεν πρέπει να περιφρονείται και την οποίαν δεν είναι λογικόν να απαγορεύσει ο αόρατος θανατηφόρος εχθρός.

Από την άλλην πλευράν έχομεν το οξύ Δημογραφικόν πρόβλημα και θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις από τούδε και στο εξής πως θα κινούνται οι σύζυγοι.  Και το φλέγον αυτό, θέμα χρειάζεται υποστηρίξεως και έπρεπε να την  έχει λάβει κατά τις ημέρες του εγκλεισμού. Αν δεν υπήρχαν εμπόδια από πλευράς μολύνσεως, θα έπρεπε να είχε προβλεφθεί, όπως συνέβη με χιλιάδες εργαζομένους και επιχειρήσεις, ότι, όσες γυναίκες τέξουν εντός του Δεκεμβρίου 2020 θα λάβουν εφ άπαξ, έκτακτον επίδομα 2.000 Ευρώ, πέραν του καθιερωμένου για τους τοκετούς.

Θα ήταν ένας ευχάριστος ευαγγελισμός για το Δημογραφικόν.

                                        Μιχαήλ Στρατουδάκης

                                                  1/5/2020

Ισχυρο οπλο κατα του κορωναϊου η φραγκοσυκια

Μέγιστον όπλον του ανθρωπίνου οργανισμού στην άμυνά του κατά των πάσης μορφής εχθρών είναι η ισχυρή άμυνα. Το ισχυρόν ανοσοποιητικόν σύστημα. Όπου αυτό είναι ισχυρόν ο ανθρώπινος οργανισμός καταφέρνει να επιφέρει πλήγματα στα μικροβια  και να αποφεύγει τις συνέπειες από την δράση αυτών.

Για να έχει ο άνθρωπος ισχυρόν ανοσοποιητικόν σύστημα, πρέπει να το τροφοδοτεί με τα κατάλληλα  τροφικά «όπλα». Τα αποτελεσματικώτερα όλων είναι οι φυτικές τροφές, ανεπεξέργαστες βιομηχανικώς. Δηλαδή η ωμοφαγία.

Λαχανικά, όσπρια, φρούτα, χορταρικά. Η προσφορά τους είναι αδιαμφισβήτητη. Και η χρήση αυτών συν ορισμένες άλλες τροφές, κρέας, ιχθείς, οίνος αποτελούν την περίφημην Ελληνικήν διατροφήν, που οι σύγχρονοι κακώς αποκαλούν «μεσογειακήν». Τις εφήρμοζαν αλλά και τις συνιστούσαν με πειστικά επιχειρήματα, ο Πυθαγόρας και ο Ιπποκράτης. Διαχρονικώς η ανθρωπότητα τηρούσε τις οδηγίες τους και είχε ευεργετικά αποτελέσματα.

Ο Φερεκύδης από την Σύρον π.χ. για τον οποίον σκωπτικώς έλεγαν ότι  έτρωγεν όλην την παραγωγήν κρεμμυδιού του νησιού και δεν άφηνε τίποτε στους κατοίκους για εμπόριον, έζησε εκατόν (100) χρόνια!! Η παρατήρηση αυτή των Συριανών, δηλοί αμεσώτατα, ότι οι φυσικές και φυτικές τροφές συμβάλλουν τα μέγιστα στην μακροζωΐαν με ταυτόχρονην αραγήν υγείαν.

Σήμερα η νεολαία αλλά και οι μεγαλύτεροι νεοαστοί, απεχθάνονται το σκόρδον γιατί αποπνέει ιδιάζουσαν οσμήν. Αν γνώριζαν όμως τα ευεργετικά του αποτελέσματα θα το έτρωγαν καθημερινώς.

Στις φυτικές τροφές πρέπει να συμπεριλάβομεν και την φραγκοσυκιά. Πρόκειται  για φυτό με πλούτο βιταμινών και άλλων όπλων, προς ενίσχυση του αμυντικού συστήματος του οργανισμού.  Τα ευεργετικά της αποτελέσματα διεπιστώθησαν  και εφαρμόζονται  εκατοντάδες χρόνια από τους κατοίκους του Μεξικού.

Πανεπιστημιακοί ερευνητές ηθέλησαν να εξακριβώσουν αν τα όντως αναφερόμενα ευεργετικά αποτελέσματα από τους ιθαγενείς του Μεξικού, έχουν ουσιώδη αποτελέσματα.  Η επιβεβαίωση ήλθε άκρως θετική.

Τέσσερα Πανεπιστήμια με συνεχείς έρευνες τριάντα ετών απέδειξαν ότι η φραγκοσυκιά  θεραπεύει τον Σακχαρώδη Διαβήτην τύπου ΙΙ, την Χοληστερίνην και δυναμώνει το Ανοσοποιητικόν σύστημα.

Για την περίοδον που διανύομεν αυτό το φυτόν θέλομεν. Την φραγκοσυκιάν για να δυναμώσει το ανοσοποιητικόν μας σύστημα ώστε να αντέξει τις επιθέσεις του ιοβόλου ιού. Η Φραγκοσυκιά, για την Ελλάδα ήταν ξεχασμένη από όλους, (στην επιφάνεια ήλθε με το βιβλίον «Τα Φραγκόσυκα» του Μιχαήλ Στρατουδάκη) αποτελεί αρίστην πηγήν ενδυναμώσεως του οργανισμού, αλλά και προληπτικόν και θεραπευτικόν όπλον δεκάδων ασθενειών. Περιέχει   Πρωτεΐνες, Μεταλλικά στοιχεία (Ασβέστιον. Σίδηρον, Μαγνήσιον, Φώσφορον. Κάλιον, Θείον, Χαλκόν, Σελήνιον, Ψευδάργυρον) και  Βιταμίνες (Α, Β1, Β2, Β3, Β6, Β12, Βιταμίνη C, Βιταμίνη E, Φολάτη).  

Φυτόν, καρποί και άνθη, εκτός των ανωτέρω τριών περιπτώσεων που μόλις ανεφέραμεν, είναι επίσης αμυντικά και θεραπευτικά για τον καρκίνον, τις καρδιαγγειακές παθήσεις, την υπερπλασίαν του προστάτη, την φλεβίτιδα, τον τυμπανισμόν, τις πνευμονικές παθήσεις, την φυματίωση, την διούριση, είναι καρδιοτονωτικόν, αντιφλεγμονώδες, κατά της μέθης, κατά του δοθιήνος, κατά της δυσπεψίας, υποβοηθητικόν στον έρωτα. Υποβοηθητικόν στην χώνεψη και την ομαλήν πέψιν.

Συνταγές Ελληνικής Διατροφής με βάση την Φραγκοσυκιάν υπάρχουν καταγεγραμμένες  στο υπο έκδοση βιβλίον μας «Ελληνική Διατροφή».

Συνιστούμεν εκθύμως την σύντομην προσαρμογήν του κοινού και στο νέον αυτόν τροφικόν μέσον.  Τώρα δεν υπάρχουν καρποί. Συνηθίσετε να τρώτε τα «Φύλλα» μαγειρευμένα όπως σας υποδεικνύω στις πολυάριθμες συνταγές.

 Είναι άκρως επιβεβλημένη η υποστήριξη του ανοσοποιητικού μας συστήματος τώρα που βάλλεται δεινώς από την πανδημίαν. Οργανισμοί ισχυροί άντεξαν την νόσον.

Εσείς γιατί να μη υποστηρίξετε τον οργανισμόν σας;  Η φραγκοσυκιά  είναι ανώτερη από όλα τα άλλα στην ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος. Δεν το γνωρίζουν πολλοί. Ευκαρία και να το μάθουν και να υλοποιήσουν. Το απαιτούν οι καιροί. οι οποίοι δεν είναι μενετοί.

                                        Μιχαήλ Στρατουδάκης

 

                  

Σπανια παραδοσιακη συνταγη ψητου

Ψητό Λαμπρής στην Αμοργό.

Ψητό Λαμπρής στην Αμοργό. Πρόκειται για το σπουδαιότερο γεύμα των Αμοργίνων, το οποίον μέχρι πριν ολίγα χρόνια παρεσκευάζετο μόνον το Πάσχα. Είναι το «βασιλικώτερο» γεύμα. Φαγητό εξαιρερτικώς πολυπόθητο. Πριν ολίγα χρόνια εψήνετο μόνον το Πάσχα του οποίου είναι το «σήμα κατατεθέν» της γευσρικότηας. Εσχάτως χρησιμοποιείται και άλλες  εόρτιες ημέρες πλην του Πάσχα. Παρατίθεται στο τέλος  και ο τρόπος ψησίματος, ο οποίος σήμερα με την «μυσταγωγικήν» εκείνην διαδιακσίαν δεν τηρείται, διότι όλοι αναθέτουν τα «ψητά» στον αρτοποιόν  και αυτός τα ψήνει,  στον με ηλεκτικόν ρεύμα θερμαινόμενον φούρνον και φυσικά με απώλειαν γευστικότητας και μυρωδιάς από τον παραδοσιακόν

Υλικά

 • Αρνί ή κατσίκι, ένα (1) ολίγων μηνών
 • Εντόσθια, όλα του σφαγίου
 • Ρύζι, έναν (1) κιλόν
 • Κρεμμύδι, ένα (1)
 • Αυγά, πέντε (5)
 • Άνηθος
 • Μυτζήθρα, τετρακόσια (400) γραμμάρια τριμμένη
 • Πιπέρι,
 • Κανέλλα,
 • Αλάτι,
 • Νερό, μισόν (1/2) κιλό
 • Δεντρολίβανος

Εκτέλεση

Φάση Α΄Προετοιμασία σφαγίου

Στο προς ψήσιμον με γέμιση αρνί, πρέπει να έχει ανοιγεί στην κοιλιάν μία μικρή οπή κατά την σφαγήν και μέσω της οποίαν έχουν αφαιρεθεί όλα τα εντόσθια. Πλένεται και μένει ολίγες ώρες να στεγνώσει. Τα  πόδια από το γόνατον και κάτω έχουν αφαιρεθεί. Πριν την γέμιση πλένεται με αλατόνερον το οποίον έχομεν προηγουμένως διαλύσει και χρησιμοποιούμεν δενδρολίβανον ως μέσον πλυσίματος εσωτερικώς κυρίως.

Φάση Β΄Παρασκευή γεμίσεως.

Το ολόσωμον αρνί ψήνεται γεμισμένον. Αναλόγως του μεγέθους του «ψητού», χρησιμοποιούμεν τρία τέταρτα (3/4), ή ένα (1) κιλόν ρύζι. Το βράζομεν ελαφρώς, τόσον ώστε το ρύζι να έχει καταστεί ελαφρώς φαγώσιμον. Χύνομεν το νερόν ώσπου να μείνει στεγνόν. Εν τω μεταξύ έχομεν τεμαχίσει όλα τα μέρη των εντοσθίων σε ψιλά κομμάτια και τα τηγανίζομεν ελαφρώς με το κρεμμύδι το οποίον έχομεν και αυτό τεμαχίσει σε ψιλά κομμάτια. Το  παρασκεύασμα αυτό το  ρίχνομεν στο ρύζι προσθέτοντας τα αυγά, το πιπέρι, την κανέλλαν, το αλάτι  και  την τριμμένην μυτζήθραν.(Η εντοπίας παραγωγής είναι ιδανική). Τα ανεκατεύομεν καλώς με ξυλίνη  κουτάλα.

Φάση Γ΄Γέμισμα

Το μείγμα τοποθετείται στην κοιλιά του «ψητού» με κουτάλαν και ισομερώς σ’ όλον το μήκος. Ρίχνομεν επίσης και το νερόν με προσοχήν σ’ όλον το εσωτερικόν του αρνιού. Κατόπιν ράβομεν το κενόν της κοιλιάς. Ράβομεν και τον λαιμόν από τον οποίον έχει αφαιρεθεί το κεφάλι. Σε κάποιαν οπήν του ραψίματος διεισδύομεν κλωνάρι δενδρολίβανου με τον βλαστόν φυσικά προς τα μέσα. Το αυτόν ακριβώς πράττομεν και στον πρωκτόν. Βάζομεν το «ψητόν» σε βαθειάν  πήλινην λεκάνην, αφού προηγουμένως έχομεν τοποθετήσει στην βάση καλάμια ή χοντρές κληματόβεργες, ώστε το  προς ψήσιμον αρνί  να μη ακουμπά στο δάπεδον της λεκάνης.

Φάση Δ’ Ψήσιμον

Το Μ. Σάββατον το βράδυ, περί ώραν 8 μ.μ.  ανάβεται ο φούρνος με τα ξυλόκλαδα για μίαν ώραν (ενδέχεται πολύ ολιγώτερον αν το πρωί είχε χρησιμοποιηθεί για ψήσιμον ψωμιού και, αμέσως τοποθετούνται τα «ψητά», είναι και της γειτονιάς και κλείνεται. Μετά το πέρας της Αναστάσεως, γίνεται έλεγχος της πορείας των ψηνομένων. Από κάθε λεκάνην αφαιρούνται τα λιπώδη υγρά που υπάρχουν κάτω από τα καλάμια και κλείνεται πάλιν το στόμιον του φούρνου. Το πρωί ο υπεύθυνος, ανοίγει ελαφρώς την πλάκαν του στομίου του φούρνου και τον αφήνει έτσι μέχρι το μεσημέρι που θα γίνει η έξοδος των ψητών από τον φούρνον. Έχουν ήδη ψηθεί προ πολλού, απλώς για να διατηρούνται ζεστά γίνεται αυτή η κίνηση. Καλή όρεξη στο εδεσματικόν αυτό γεύμα.

Κορωναϊος και πανικος

Ολόκληρες οι περιληπτικές σελίδες των ηλεκτρονικών εφημερίδων κατακλύζονται από μιαν και μόνον είδηση. Για την επιδημίαν του Κορωναϊού. Ανάλογα και με τον έντυπον τύπον αλλά και τα ειδησεογραφικά δελτία των Τηλεοράσεων και των Ραδιοφώνων.  Η περίπτωση έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις και προκαλεί μεγάλες ανησυχίες στο κοινόν το οποίον αυτήν την στιγμήν ευρίσκεται στο σπίτι, αναγκαστικώς παρακολουθεί αδιαλείπτως την Τηλεόραση αφού δεν έχει την  δυνατότητα να βγεί από αυτό, να   ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο, ακόμα και με έναν απλούν περίπατον και να μη ακούει το θανατικόν του Κορωναϊού. Η ακατάπαυστη αναφορά στο θέμα έχει φέρει σε πλήρη απόγνωση το κοινόν το οποίον μάλλον αρχίζει να πανικοβάλλεται αγρίως, ανυπερασπίστως, αλλά και επικινδύνως!

Θα πρέπει να γίνει άρδην αλλαγή στον ειδησεογραφικόν  τομέα. Το δελτίον του Υπουργείου Υγείας την 6ην απογευματινήν καθ’ εκάστην, είναι αρκετόν για να ενημερώσει το κοινόν περί της πορείας της επιδημίας. Εκφέρεται κατά τρόπον λιτόν σύντομον και δεν δημιουργεί πανικόν. Τόσον ο κύριος Τσιόρδας όσον και ο κ. Χαρδαλιάς, ενημερώνουν  και συστήνουν  χωρίς να προκαλούν φόβον και ταραχήν στο κοινόν. Ανακοινώνουν  αυτό που θέλει  και πρέπει να μάθει το κοινόν και τίποτε περισσότερον

Στις Τηλεοράσεις δεν συμβαίνει το ίδιον. Εκεί οι ειδήσεις  στα δελτία έχουν χαθεί και την θέση τους έλαβαν  συνεντεύξεις, στις οποίες έχουν ομιλήσει όλοι οι Καθηγητές Πανεπιστημίων Ελλάδος και μερικοί εξωτερικού,  όλων των ειδικοτήτων, ιατροί, νοσηλευτές, εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία κλπ.  Και κάπου είναι επόμενον να έχομεν και κάποιες αντιθέσεις επιστημόνων ή παράπονα εργαζομένων, παρά το ότι η Κυβέρνηση τα γνωρίζει αυτά και προσπαθεί να τα βελτιώσει.

Πέραν αυτών έχομεν ευρείες προβολές των θανάτων σε άλλες χώρες, εικόνες σειράς ολόκληρης φερέτρων κάτι  το απαράδεκτον, αναφορές ότι οι εκκλησίες θα τεθούν στην αποθήκευση  φερέτρων και δεν γνωρίζω τί άλλα ακούγονται

Πάντα ταύτα έχουν κλονίσει την ηρεμίαν του κοινού και όσον συνεχίζεται αυτή η ειδησεογραφική  καταιγίδα για τον Κορωναϊόν, τόσον δεν θα υπάρχει ηρεμία σε κανένα. Θα αυξηθούν δε σε μεγάλον βαθμόν και οι ψυχικές διαταραχές

Οι Τηλεοράσεις πρέπει να αλλάξουν θεματολογίαν. Να στραφούν αποκλειστικώς σε ειδήσεις, όσες υπάρχουν Ελληνικες και ξένες, άσχετες φυσικά με την επιδημίαν. Με αναδρομήν στην Ιστορίαν, την Μυθολογίαν,  τον Ελληνικόν Πολιτισμόν, την διαχρονικήν δημιουργικότητα του Έλληνα. Πεδία ανεξάντλητα σε επωφελή ενημέρωση. Πεδία που αναδεικνύουν την μεγαλοσύνην της Ελλάδος διαχρονικώς, η οποία δυστυχώς έχει θολώσει επικινδύνως.

Κατ΄ επανάληψη μας δίδεται ως είδηση ότι τα χωριά Εχίνος  και Δαμασκηνιά είναι αποκλεισμένα και αποστέλλονται ρεπόρτερς από την Θεσσαλονίκην, να πουν τι;; ‘Ότι  η είσοδος στα χωριά φυλάσσεται  από την αστυνομίαν και δεν εισέρχεται κανείς! Σε τι ωφελούμεθα;; Μάλλον ψυχοπλακωτική είναι η είδηση!

Παράκληση όπως περιοριστούν στο ελάχιστον ειδήσεις που ταράσσουν την λιγοστήν ηρεμίαν του κοινού.

                                        Μιχαήλ Στρατουδάκης

Πρωτογενη πλεονασματα στην Ελλαδα και ΟΧΙ στους δανειστες

Η Ελληνική οικονομία διέρχεται δεινήν κρίση από συσσωρευμένες  αιτίες  όπως, λόγω των Μνημονίων, λόγω του Μεταναστευτικού και του «αναιτίου πολέμου» στον ¨Εβρον,  λόγω της παραβιάσεως του θαλασσίου και εναερίου χώρου από τους επιβουλείς άφιλους γείτονες και εσχάτως λόγω της επιδημίας του Κορωνοϊού! Η τελευταία αιτία έχει απρόβλεπτα δυσμενή  οικονομικά αποτελέσματα και ο χρόνος αποτροπής της είναι προς το παρόν θολός.

Συνωδά τούτων οι οικονομικές επιβαρύνσεις είναι αφόρητες, από τις παραβιάσεις του εναερίου χώρου (έπρεπε να τις είχαμεν απαγορεύσει ρητώς προ ετών), από τις αποτροπές και διασώσεις παρανόμως εισερχομένων στην Ελλάδα από τουρκίαν και η φροντίδα των εισελθόντων εντός της χώρας μας, από την πολυήμερη και επί 24ώρου βάσεως επιτηρήσεως των συνόρων στον Έβρον με κινητοποίηση Στρατού και Αστυνομίας, από τα μεγάλα έξοδα αποκαταστάσεως των βλαβών των συνόρων και το σπουδαιότερον από τα μέτρα που λαμβάνονται για την μη διάδωση του κορωνοϊού. Η παραγωγική δραστηριότητα έχει μειωθεί αισθητώς. Εκδηλώσεις που θα προσέφεραν έσοδα στο Κράτος έχουν διακοπεί. Από την αναστολή λειτουργίας εργοστασίων το Κράτους επιβαρύνεται για ενίσχυση των μη εργαζομένων. Αλλά ως είναι φυσικόν μέγιστα ποσά διατίθενται για την ενίσχυση του φορέα υγείας.

Και ως να μη έφταναν αυτά έχομεν  και τις απαιτήσεις των δανειστών για απόδοση στο ακέραιον των δόσεων για τα επαχθή δάνεια, πλέον προσθέτων αποδόσεων. Οι πρόσθετες απαιτήσεις καλούνται «πρωτογενή πλεονάσματα»!! Και σημαίνει ότι απαιτούν από την Κυβέρνηση κάθε χρόνον να τους εξασφαλίζει χρήματα περίπου 6 δισεκατομμυρίων Ευρώ για να μη διατρέχουν κίνδυνον αυτοί και οι Τράπεζές τους!!

Να σταματήσει αμέσως αυτή η επικίνδυνη αξίωση, Τυχόν πλεονάσματα σε όποιαν έκταση και αν ανέλθουν δεν θα αποδοθούν,  Ούτε Ευρώ την περίοδον αυτήν λόγω κορωνοϊού και  μάλλον για δύο έτη!!

Η Ελλάδα κινδυνεύει οικονομικώς,  παραγωγικώς, δημογραφικώς, πολλαπλώς.  Πρέπει  να στηριχτεί με κάθε τρόπον και ένας και σημαντικός είναι η μη απόδοση των πρωτογενών πλεονασμάτων στους επαχθεις δανειστές. Για μακρόν καιρόν και ας απαιτούν και ας απειλούν. Δεν θα θέσουν σε κίνδυνον την Ελλάδα!  Αρκετά έχουν πάρει και παίρνουν με το να μας αναγκάζουν σε εκποιήσεις επιχειρήσεων  και αγαθών  μέσω του διαβοήτου ειδικού Ταμείου. Έχομεν δώσει στους δανειστές παρά πολλά χρήματα. Καιρός να κοιτάξομεν τον εαυτόν μας. «Salus populi suprema lex esto». Αυτό πρέπει να είναι το μέγιστον όπλον της Κυβερνήσεως  τις χαλεπές αυτές ημέρες, Καμμία υποχώρηση. Κανένας συναισθηματισμός. Ας εναντιωθώμεν  και στο «pactas sun servanta». Πάνω από όλα η αντιμετώπιση των μεγίστων οικονομικών δυσπραγιών υπέρ της Ελλάδος.  Και οι δυσπραγίες αυτές,  τούτες τις ημέρες κορυφώνονται ραγδαίως. Όπλον σημαντικόν τα πρωτογενή πλεονάσματα να μη φύγουν από την φαρέτραν μας!

Εμπεδώσατέ το κύριοι κυβερνώντες!

Μιχαήλ  Στρατουδάκης

Ονειρο Σκιας ο Ανθρωπος

Από πλευράς μυικής δυνάμεως ο άνθρωπος είναι κάτι το ανύπαρκτον. Μέσα στον περίγυρον του αλλά και στην φύση γενικώτερα είναι με μηδενικήν δύναμη. Και ο πλέον μικροοργανισμός, μύγες, ψείρες, ψύλλοι, κουνούπια τον καταπονούν και αυτός είναι  αδύναμος να τα νικήσει με τις δικές του δυνάμεις. Όσον για τα μεγαλύτερα δεν γεννάται λόγος. Είναι μηδαμινός μπροστά σ’ αυτά. Πως κατορθώνει όμως να επιβάλλεται και να τα πολεμά; Μόνον με την λογικήν. Η σκέψη την οποίαν έχει αυξημένη, του επιτρέπει να μηχανεύεται μέσα και να ανθίσταται στους λοιπούς ζωικούς εχθρούς, όχι πάντα με απόλυτην επιτυχίαν. Ανεκάλυψε τα όπλα, τα φάρμακα κατά των ζώων, τις πάσης μορφής επιστημονικές και πρακτικές παγίδες για να τα υποτάξει αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι απόλυτα. Πολλάκις ούτε στοιχειώδη.

Η μηδαμινότητα του ανθρώπου έναντι των λοιπών ζωικών οργανισμών γίνεται καταφανής με τα μικρόβια. Μπροστά σ’ αυτά ο άνθρωπος είναι ανύπαρκτος!!! Και να σημειώσομεν ότι οι μικροοργανισμοί είναι αόρατοι. Πρέπει να μεγεθυνθούν χιλιάδες φορές για να καταστούν κάπως ορατοί διά γυμνού οφθαλμού. Υπάρχουν μικρόβια που για να γίνουν ορατά και να φθάσουν π.χ. το μέγεθος «κεφαλής» καρφίτσας πρέπει να μεγεθυνθούν 50.000 φορές!!  Και αυτοί οι αόρατοι οργανισμοί φέρουν στον θάνατον τον  κυρίαρχον του εμβίου κόσμου, χωρίς όπλα και χωρίς ατομικές βόμβες!!

Την απεριόριστη δύναμη καταστροφής την ζούμεν μαρτυρικώς αυτήν την περίοδον με τον Κορωνοϊόν . Ένα αόρατον  μικρόβιον, εξαπλώθη με τόσην ταχύτητα επί της Γης  κάτι  το οποίον είναι αδύνατον να πράξει ο άνθρωπος με τα υπερταχύτατα μέσα που διαθέτει. Ο ιός αυτός απειλεί το ανθρώπινον γένος και ο παντοδύναμος άνθρωπος δεν γνωρίζει πως να τον αντιμετωπίσει!! Υποθέσεις κάνει και τρόπους προστασίας μηχανεύεται  όχι όμως και όπλον καταπολεμήσεως. Πέραν του κινδύνου της ανθρωπίνης ζωής ο ιός ταρακούνησε  την οικονομίαν όλων των κρατών της Γης!  Περιόρισε τα τουριστικά ρεύματα, απέκλεισε στις κινήσεις μεταξύ των Κρατών με όλα τα μέσα, και γενικώς έθεσε υπό τον έλεγχον του 6 δισεκατομμύρια Ανθρώπους !!! Είναι δυνατόν ο παντοδύναμος  άνθρωπος να προβεί σε ανάλογην επικυριαρχίαν επί της Γης;  Ούτε ως διανόηση!

Τα  τεραστίας εκτάσεως και υπερσύγχρονα όπλα που κατασκευάζει καθημερινώς και γι’  αυτά διαθέτουν τις περιουσίες τους οι Λαοί, ανεξαρτήτως αν πεινούν, δεν ωφελούν σε τίποτε. Μόνον για αφανισμούς μεταξύ τους και όχι των μικροβίων, τα οποία είναι η άμεση απειλή του.

Μιχαήλ Στρατουδάκης

Δημοσιογράφος – Συγγραφέας