Τα φραγκοσυκα

Fragosika_B_Ekdosi_800x1143

Τα Φραγκόσυκα” Έργον πρωτότυπον και μονογραφικόν για το περιφρονημένο στην Ελλάδα φρούτο, φραγκόσυκα. Ένα σπάνιο σε ατελείωτα οφέλη, οικονομικά, υγιείας, περιβάλλοντος, μαγειρικής, πυροπροστασίας, αντιδιαβρώσεως, φυτό, το οποίον δεν μπορούν εισέτι να εναγκαλισθούν οι Έλληνες, με αποτέλεσμα να έχουν πλήθος ελλείψεων στον τομέαν της υγείας αφού προλαμβάνει δεκάδες νοσήματα και στην προσπόρισην προσθέτου αλλά και κυρίως αξιολόγου εισοδήματος.

Απόχη

Απόχη

Στον Πολιτειακόν, Πολιτικόν και Κοινοβουλευτικόν χώρον υπάρχουν ορισμένες αποφάσεις, θέσεις, απόψεις και ενέργειες, οι οποίες μάλλον είναι μη επακριβείς και κρίνονται ως αποτρεπτέες. Χρήζουν αναθεωρήσεως, ώστε να είναι περισσότερον εύλογες αλλά και μη επαχθείς για τον Ελληνικόν Λαόν. Δεν είναι ολίγες οι περιπτώσεις αυτές ενώ τουναντίον το μέγεθος οικονομικής και ηθικής βλάβης είναι υψηλόν. Οι πολυάριθμες συγκεντρώσεις στο Προεδρικόν Μέγαρον εξ αφορμής κάποιας επετείου, ευκόλως και ανωδύνως δύνανται να περιορισθούν δραματικώς. Ομοίως και τα περιττά αεροπορικά ταξίδια ως και η επιχορήγηση μετά την απόσυρση.

Ελίχρυσον το Αμόργινον

Η φωτογραφία αυτή είναι σπανίας επιτυχίας. Το φυτό
Helichrysum amorginun Ελίχρυσον το αμόργινον, αμάραντον,
στην τοπικήν διάλεκτον Σταθούρι, απέχει από την εικονιζομένην
νησίδα Βιόκαστρον, περίπου 4 χιλιόμετρα, καλύπτει το γαλάζιο
πέλαγος και φαίνεται ότι αγκαλιάζει το νησί!!! Βρίσκεται σε κάθετην
απροσπέλαστην βουνοπλαγιάν πάνω από την Ιεράν Μονήν
Χοζοβιωτίσσης. Το ύψος του φυτού δεν ξεπερνά τα 15- 20
εκατοστά! Πως φωτογραφήθηκε από τον Νίκον Νικητίδην είναι
απορίας άξιον. Η φωτογραφία αυτή για τους γνωρίζοντας τις
συνθήκες λήψεως είναι για διακεκριμένη βράβευση.
Το άνθος διατηρείται πολλά χρόνιαμετά την κοπήν χωρίς από το
φυτόν χωρίς χρήση νερού ή μηχανικήν αποξήρανση.
Το συγκεκριμένον Ελίχρυσον φύεται μόνον στην Αμοργόν.
Υπάρχει και γένος αυτου στο Άγιον Όρος, αλλά διαφέρει και ως
προς την ονομασίαν.